Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

23:04
23:04
5426 7dd0 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viakarmacoma karmacoma
23:03
4108 6410 500
Reposted fromslid0 slid0 viakarmacoma karmacoma
23:01
23:00
4873 6c5d
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
22:58
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viatulele tulele
22:58
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viatulele tulele
22:58
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele
22:58
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
22:58
Reposted fromshakeme shakeme viamiischa miischa
22:57
Reposted fromshakeme shakeme
22:57
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
22:57
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viatulele tulele
22:57
0564 c5a0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiksz wiksz
22:57
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawiksz wiksz
22:57
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viawiksz wiksz
22:56
9943 d78e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
22:54
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
22:53
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
22:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl