Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

21:10
1200 63f0
21:00
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:59
7142 8faf
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
20:57
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
20:57
0950 1f0e
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
20:56
20:56
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
20:55
0446 5825 500
Reposted fromtwice twice viadzony dzony
20:55
20:55
5092 4008
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viadzony dzony
16:56
4717 3bb7
16:42
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viagabunia gabunia
16:42
2231 71a7

February 19 2018

22:25
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viafoodforsoul foodforsoul
22:24
22:24
22:22
22:18
2882 abf0
Marion Cottilard
Reposted fromwwannie wwannie viatulele tulele
20:14
20:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl