Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

21:54
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viafoodforsoul foodforsoul
21:53
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viaistsoeasy istsoeasy
21:52
21:52
5511 69f6
warte miliona repostów.
Reposted fromidiod idiod viaoutline outline
21:50
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:50
0568 fc61 500
Nowica, wieś w Beskidzie Niskim
21:49
Poznań, Osiedle Przyjaźni, lata 70
Reposted fromdzony dzony viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:49
21:49
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
21:49
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaStoneColdSober StoneColdSober
21:49
21:48
7717 8f7a 500
Reposted frompffft pffft
21:47
8206 a311
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
21:46
21:44
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
21:43
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viawiksz wiksz
21:43
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

21:43
21:42
9170 52e7 500
Reposted fromoll oll viawiksz wiksz
21:42
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl