Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

21:04
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
21:03
1033 ae4e 500
21:02
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
21:02
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
21:02
niewygodna prawda ta
że to jednak trochę trwa
zanim wszystko się ułoży
jest pod górę
— Sorry Boys
21:01
1112 d378 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viapffft pffft

July 16 2019

18:09
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamefir mefir
16:24
16:24
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

July 15 2019

22:48
1583 3c87 500
Ta sama zasada obowiązuje z Tobą.   Marina Abramovic - Do czysta
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń. Źródło własne.
Reposted fromPoranny Poranny viawiksz wiksz
22:48
5746 a588 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawiksz wiksz
22:48
0534 c549
Reposted fromM74Funky M74Funky viawiksz wiksz
22:48
Person who break you, can't fix you.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viawiksz wiksz
22:47
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viawiksz wiksz
22:47
8281 d240
Reposted fromhekate hekate viawiksz wiksz
22:46
9148 3a8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
22:45
Reposted frombluuu bluuu
22:45
Reposted frombluuu bluuu
22:45
22:45
7444 a3ad 500
Reposted fromkogs kogs viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl